【SDSI-074】人生之一次解禁10连发特别篇 蒼井なみ作品新番车牌

【SDSI-074】人生之一次解禁10连发特别篇 蒼井なみ作品新番车牌

吾所论各条已寓引经之义,通观自明,兹问曰∶六经六气本于《内经》明于仲景,能知经气则病药之理悉具。或疑天门冬性虽寒,以沙糖、蜜水煮透,全无苦味,则寒性尽失,不识有益阴虚火动之?

 皆以东方产者,为得木气之全,故此等药广东产者为佳。 夫泻之药不止此,广而用之,全恃乎人之神明。

人见邪实而多用麻黄,又有亡阳之失。人之阳在心中,亦为热附于血分,则归包络,合肝木而为火。

且黄外皮紫黑水火之间色也,惟其秉水中之阳气,故成此水火之间色。以四物汤、佛手散治血而血安,虽亦取效,终必得效之迟,不若补血汤治气而血止得效之捷或问黄补气,初作胀满,而少顷安然者,何也?

故于甘苦阴味之中,饶有一番生阳之气,此气可尝而得之也。续断亦有筋,故皆主治筋脉,但秦艽纹左右扭转,利于左右相交,续断筋纹如骨节相连,故主接筋骨,去骨节间之风寒。

而或者谓当归可臣而不可君也,补血汤中让黄为君,反能出奇以夺命;败毒散中让金银花为君,转能角异以散邪,似乎为臣之功胜于为君。故欲补下焦之阳,则单用根,若益上焦之阴,则兼用苗。

Leave a Reply